Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ http://degrets.gr/
I. Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει τους Γενικούς Όρους σύμφωνα με τους οποίους η εταιρεία DEGRETS LTD παρέχει υπηρεσίες στους χρήστες - πελάτες της μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος http://degrets.gr/. Οι όροι αυτοί είναι δεσμευτικοί για όλους τους Πελάτες, οι οποίοι θεωρείται ότι ενημερώθηκαν και συμφωνούν με αυτούς πριν την υποβολή του αιτήματος αγοράς εμπορευμάτων από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Συμφωνώντας με τους παρόντες Γενικούς Όρους, οι Πελάτες δίνουν τη ρητή συγκατάθεσή τους για εξ αποστάσεως σύναψη συμβάσεως κατά την έννοια του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.
II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
1. Ο ιστότοπος http://degrets.gr/ διαχειρίζεται από την εταιρεία DEGRETS LTD.
2. Στοιχεία επικοινωνίας:
- η φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπο – όλο το 24ωρο,
- η φόρμα Live που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της ιστοσελίδας – όλο το 24ωρο,
- το email μας sales@degrets.gr - όλο το 24ωρο,
- κινητό τηλέφωνο 6906709471 – εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων.
3. Η DEGRETS LTD πουλάει σε ευρώ και οι τιμές είναι για 1 τεμάχιο /1 τεμ./ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
4. Αποθήκευση δεδομένων του χρήστη και πρόσβαση σε αυτά
Η DEGRETS LTD αποθηκεύει τα εξής στοιχεία των Χρηστών του ιστοτόπου:
Κύριο όνομα, Πατρώνυμο, Επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, email και διεύθυνση αποστολής. Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τη σωστή και εγκαίρως παροχή των υπηρεσιών.
Στον κάθε Χρήστη παρέχεται η δυνατότητα να αλλάξει τα στοιχεία του ή να αρνηθεί εγγράφως την αποθήκευση των δεδομένων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου sales@degrets.gr. Οι χρήστες παρέχουν τα προσωπικά στοιχεία τους εθελοντικά με σκοπό την αναγνώριση τους κατά τη διαδικασία χρήσης του Ιστοτόπου και αυτά αποθηκεύονται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται από την DEGRETS LTD για 6 μήνες το πολύ. Η DEGRETS LTD δηλώνει ότι τα παρεχόμενα από τους χρήστες του ιστοτόπου προσωπικά δεδομένα δεν παρέχονται σε τρίτους για σκοπούς διαφήμισης, προσφοράς ή για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς. 
Η DEGRETS LTD επιφυλάσσεται του δικαιώματος να χρησιμοποιεί τις διευθύνσεις IP και άλλα στοιχεία των Χρηστών για την αναγνώριση τους στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτό απαιτείται βάσει απόφασης αρμόδιας δημόσιας αρχής που έχει εκδοθεί με νόμιμο τρόπο ή προκειμένου να εκτελεστούν νομοθετικές νομικές διαδικασίες ή για να τηρηθούν οι γενικοί όροι χρήσης του ιστοτόπου ηλεκτρονικού εμπορίου. 
Η DEGRETS LTD εγγυάται ότι η αποθήκευση και η πρόσβαση στα δεδομένα αυτά γίνεται σύμφωνα με τον Νόμο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
5. Τα προϊόντα που βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://degrets.gr/ δεν αποτελούν νομικά δεσμευτική προσφορά, αποτελούν μάλλον έναν ενδεικτικό online κατάλογο που παρουσιάζει τη σειρά προϊόντων της εταιρείας.
6. Χρονικό διάστημα για το οποίο η πρόταση ή η τιμή παραμένει εν ισχύ: δεσμευτικές και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη είναι οι τιμές που αναγράφονται σε αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα κατά τη στιγμή καταχώρησης της παραγγελίας.

III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Πελάτη:
1. Ο Πελάτης δικαιούται:
- να ελέγχει τα εμπορεύματα, τα χαρακτηριστικά τους, τις τιμές τους και τους όρους παράδοσης,
- να παραγγείλει εμπορεύματα από το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ http://degrets.gr/ με τον τρόπο και υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στους παρόντες Γενικούς Όρους.
- να παραλάβει το παραγγελθέν εμπόρευμα/εμπορεύματα στη διεύθυνση παράδοσης που έχει δηλώσει ο ίδιος, μετά από προηγούμενη επιβεβαίωση μέσω τηλεφώνου/email από εκπρόσωπο της DEGRETS LTD,
- να παραλάβει αναλυτικές πληροφορίες/αποδείξεις για την αγορά που έκανε, οι οποίες να περιέχουν τα στοιχεία όλων των αγορασθέντων εμπορευμάτων – διαστάσεις, χρώμα, αριθμό τεμαχίων, τιμή μονάδος κάθε προϊόντος, συνολικό οφειλόμενο ποσό, στοιχεία αναγνώρισης του προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου και άλλων τρόπων επικοινωνίας,
- να παραλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της δικής του παραγγελίας. 
 3.Ο Πελάτης υποχρεούται:
- να παρέχει αληθείς και ακριβείς πληροφορίες για το όνομα, το επίθετο, την ακριβή διεύθυνση παράδοσης, το τηλέφωνο επικοινωνίας και την ηλεκτρονική διεύθυνσή του,
- να καταβάλει το κόστος των παραγγελθέντων εμπορευμάτων που αναγράφεται στην πληροφορία κατά τη δημιουργία και την επιβεβαίωση της παραγγελίας,
- να εξασφαλίσει τη δυνατότητα παράδοσης του εμπορεύματος στη δηλωμένη διεύθυνση παραλαβής,
- να πληρώσει το κόστος των εξόδων μεταφοράς στις περιπτώσεις που τον βαρύνουν.
Δικαιώματα και υποχρεώσεις της DEGRETS LTD:
1.Η DEGRETS LTD έχει το δικαίωμα:
- να εισπράττει εγκαίρως όλα τα οφειλόμενα ποσά για τα πωληθέντα εμπορεύματα και για την παράδοσή τους,
- οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση να κάνει αλλαγές στις δημοσιεύσεις, τις υπηρεσίες και τις τιμές - να παραλάβει από τον Πελάτη τα εξής στοιχεία: όνομα (για τα φυσικά πρόσωπα κύριο όνομα και επώνυμο, για τα νομικά πρόσωπα επωνυμία της εταιρείας), διεύθυνση, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
2. Η DEGRETS LTD εξασφαλίζει την προσφορά ολοκαίνουργων προϊόντων.
3. Η DEGRETS LTD υποχρεούται:
- να μεταβιβάσει στον Πελάτη το δικαίωμα ιδιοκτησίας επί των παραγγελθέντων από αυτόν εμπορευμάτων,
- να παραδώσει στον Πελάτη τα παραγγελθέντα από αυτόν εμπορεύματα εντός της προθεσμίας και υπό τις προϋποθέσεις παράδοσης που έχουν αναρτηθεί σε αυτόν τον ιστότοπο και σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους,
- δεν ευθύνεται για τυχόν διαφορές στα χρώματα των αγορασθέντων εμπορευμάτων που οφείλονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά των οθονών των υπολογιστών,
- ελαττωματική τοποθέτηση ταπετσαριών τοίχου ή φωτοταπετσαριών λόγω μη τήρησης τεχνολογικών απαιτήσεων που περιγράφονται στις οδηγίες που συνοδεύουν το εμπόρευμα.
IV. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ
1. Ο πελάτης συνάπτει σύμβαση αγοραπωλησίας των εμπορευμάτων που προσφέρονται από το http://degrets.gr/ μέσω της διεπαφής του Προμηθευτή, προσιτή στην ιστοσελίδα του στη διεύθυνση http://degrets.gr/. Οι παρόντες Γενικοί Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε σύμβασης αγοραπωλησίας.
2. Δυνάμει της συναφθείσας με τον Πελάτη σύμβασης αγοραπωλησίας ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει και να μεταβιβάσει στον Πελάτη την κυριότητα επί των παραγγελθέντων από αυτόν μέσω της διεπαφής εμπορεύματα. 
3. Ο Πελάτης καταβάλλει στον Προμηθευτή το κόστος των παραδοθέντων εμπορευμάτων σύμφωνα με τους όρους που έχουν καθοριστεί στην ιστοσελίδα της http://degrets.gr/ και με τους παρόντες Γενικούς Όρους.
4. Ο Προμηθευτής παρέχει τα ζητούμενα από τον Πελάτη εμπορεύματα εντός των προθεσμιών και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον Προμηθευτή στην ιστοσελίδα http://degrets.gr/ και από τους παρόντες Γενικούς Όρους.
5. Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης είναι τυπική και περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
5.1. Εξέταση των μοντέλων. Ο Πελάτης επιλέγει προϊόν το οποίο επιθυμεί να παραγγείλει.
5.2. Με κλικ στο κουμπί «Προσθήκη στο καλάθι» το επιλεγμένο από τον Πελάτη προϊόν θα εμφανιστεί στο καλάθι. Σε αυτό δύναται να προστεθεί απεριόριστο αριθμό προϊόντων, καθώς και να αφαιρεθούν τα προϊόντα τα οποία αρνείται ο Πελάτης.
5.3. Με επιλογή του κουμπιού «Προβολή καλαθιού» ο Πελάτης μπορεί να δει τα επιλεχθέντα μέχρι τη στιγμή της αγοράς προϊόντα με φωτογραφία, ονομασία και αριθμό προϊόντος, αιτούμενη ποσότητα, τιμή μονάδος και συνολική αξία. Μετά την προβολή του καλαθιού ο Πελάτης μπορεί να αλλάξει την ποσότητα του εμπορεύματος που έχει επιλέξει ή να το αφαιρέσει από το καλάθι εφόσον επιθυμεί να παραιτηθεί από το επιλεγμένο προϊόν.
5.4. Πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας ο Πελάτης πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία αποστολής και με κλικ στο κουμπί τσεκαρίσματος να συμφωνήσει με τους Γενικούς Όρους αγοράς που αναφέρονται στον ιστότοπο της DEGRETS LTD. Εφόσον επιθυμεί να πάρει τιμολόγιο ο Πελάτης το επισημαίνει με κουμπί τσεκαρίσματος και εισάγει στοιχεία τιμολόγησης.
5.5. Ολοκλήρωση της παραγγελίας. Τα μοντέλα στο καλάθι δεν παραγγέλθηκαν ακόμα. Όταν ο Πελάτης θεωρήσει ότι είναι έτοιμος με την επιλογή του και όλα όσα θέλει να παραγγείλει είναι στο καλάθι, είναι απαραίτητο να δηλώσει τον επιλεγμένο από αυτόν τρόπο πληρωμής μέσω του κουμπιού τσεκαρίσματος. Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ανοίγεται νέο παράθυρο στο οποίο απεικονίζονται η παραγγελία που έκανε ο Πελάτης και τα έξοδα αποστολής των επιλεχθέντων ειδών.
5.6. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με κλικ στο κουμπί «Παράγγειλε τώρα».
6. Αναλυτικά στοιχεία της ολοκληρωμένης παραγγελίας παραλαμβάνονται από τον Πελάτη στο email που έχει δηλώσει. Το σύστημα δημιουργεί αυτόματα αριθμό παραγγελίας, ο οποίος αναγράφεται στο email, με τον οποίο ο Πελάτης μπορεί να ελέγξει σε ποιο στάδιο εκτέλεσης βρίσκεται η σχετική παραγγελία.
7. Εάν κατά την εκτέλεση της παραγγελίας ο Πελάτης δηλώσει ατελή, ανακριβή ή εσφαλμένη διεύθυνση ή αριθμό τηλεφώνου θεωρείται ότι αυτή είναι άκυρη και δεν δημιουργείται υποχρέωση εκτέλεσής της εκ μέρους της DEGRETS LTD.

V. ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Όλες οι τιμές των εμπορευμάτων στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι σε ευρώ. Οι αναγραφόμενες τιμές των εμπορευμάτων είναι τελικές, ισχύουν για την ημέρα της παραγγελίας και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
2. Η τιμή των ξεχωριστών προσφερόμενων εμπορευμάτων αναγράφεται ακριβώς δίπλα στη φωτογραφία κάθε συγκεκριμένου εμπορεύματος.
3. Η πληρωμή της παραγγελίας πραγματοποιείται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
3.1.με τραπεζικό έμβασμα: Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα ο πελάτης θα πρέπει να μεταβεί στην κοντινότερη τράπεζα ή μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής να κάνει την πληρωμή στον ακόλουθο λογαριασμό της DEGRETS LTD: 
Κάτοχος του λογαριασμού: DEGRETS LTD
Τράπεζα: DSK EAD
BIC: STSABGZF
IBAN: BG34STSA93000013349103
Στο ένταλμα πληρωμής πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία της παραγγελίας. Η παράδοση θα γίνει σε 3 εργάσιμες ημέρες το πολύ από την πρώτη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την ημερομηνία παραλαβής του ποσού της αξίας των εμπορευμάτων στον λογαριασμό της DEGRETS LTD
3.2. με αντικαταβολή (πληρωμή τη στιγμή της παραλαβής του εμπορεύματος): Σε περίπτωση επιλογής της καταβολής του κόστους τη στιγμή της παραλαβής (πληρωμή με αντικαταβολή) ο Πελάτης καταβάλλει το οφειλόμενο ποσό στον υπάλληλο της εταιρείας courier που πραγματοποίησε την παράδοση.
Μεταβολές των τιμών που παρατίθεται στον ιστότοπο:
4. Σε περίπτωση μεταβολής των τιμών που παρατίθεται στον ιστότοπο η μεταβολή σημειώνεται με τρόπο κατανοητό για τον Πελάτη και κάτω από το συγκεκριμένο εμπόρευμα αναγράφεται η παλιά τιμή με διαγραφή και η νέα τιμή στο κόκκινο.
5. Η μεταβολή των τιμών των εμπορευμάτων δεν επηρεάζει τις συμβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί.
6. Σε περίπτωση μείωσης της τιμής ενός συγκεκριμένου εμπορεύματος, εκτός της αναγραφής παλιάς και νέας τιμής του εμπορεύματος, στον ιστότοπο θα αναγράφονται και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες γίνεται η μείωση των τιμών και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο τα εμπορεύματα θα προσφέρονται με μειωμένες τιμές.
VI. ΠΑΡΑΔΟΣΗ
1. Τα εμπορεύματα που παραγγέλλονται από τον ηλεκτρονικό κατάλογο αποστέλλονται με courier στη δηλωμένη στο αίτημα παραγγελίας διεύθυνση. Η παράδοση πραγματοποιείται από  courier στη δηλωμένη από τον Πελάτη πραγματική διεύθυνση. Η παράδοση γίνεται μέσα σε 1 έως 3 εργάσιμες μέρες από την επιβεβαίωση της παραγγελίας, όμως ο Πελάτης δικαιούται να επιλέξει ημέρα κατά την οποία να γίνει η παράδοση. Στις περιοχές στις οποίες η εταιρεία courier εκτελεί παραδόσεις μόνο σε ορισμένες ημέρες της εβδομάδας αυτό λαμβάνεται υπόψη ως προς την προθεσμία παράδοσης.
2. Στην τιμή των προϊόντων δεν περιλαμβάνεται το κόστος αποστολής. Το κόστος αποστολής για τη συγκεκριμένη παραγγελία υπολογίζεται ανάλογα με την εταιρεία ταχυμεταφορών σε τιμές προσφοράς. Αυτό εμφανίζεται μετά την επιλογή όλων των επιλεχθέντων από τον πελάτη εμπορευμάτων. Η χρέωση μεταφορικών καταβάλλεται μαζί με την καταβολή του κόστους του παραγγελθέντος από τον πελάτη εμπορεύματος. Κατά την παραλαβή του εμπορεύματος καταβάλλεται το κόστος παράδοσης που αναγράφεται στην παραγγελία, ενώ όταν η πληρωμή του εμπορεύματος γίνεται μέσω τράπεζας το κόστος παράδοσης καταβάλλεται μαζί με την καταβολή της αξίας του εμπορεύματος.
3. Η ακύρωση παραγγελίας που έχει ήδη ολοκληρωθεί μπορεί να γίνει μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου sales@degrets.gr.
4. Αμέσως μετά την πληρωμή του κόστους παράδοσης και εφ’ όσον ο υπάλληλος της εταιρείας courier βρίσκεται ακόμα στη διεύθυνση, ο Πελάτης μπορεί να ελέγξει το δέμα για εμφανή σημάδια ανοίγματος, πίεσης, βρέξιμο κ.α. Εφόσον υπάρχουν αντιρρήσεις σχετικά με την εμφάνιση του δέματος θα πρέπει αυτό να περιγραφεί στην φορτωτική του courier και αμέσως να ενημερωθεί η DEGTERS LTD. Μόνο έτσι μπορεί να αποδειχθεί ότι το δέμα έχει φθορά ή άλλο ελάττωμα χωρίς να φταίει ο Πελάτης γι’ αυτό. 
5. Εάν κατά την παραλαβή του το εμπόρευμα έχει φθαρμένη ή σκισμένη συσκευασία λόγω κακής μεταφοράς ή υπάρχουν ελλείψεις, επιστροφές θα γίνουν δεκτές και η ασφάλεια θα ισχύει μόνο την παρουσία του εκπροσώπου της εταιρείας courier. Στην περίπτωση αυτή επικοινωνήστε αμέσως μαζί μας ή αρνηθείτε την παραλαβή του εμπορεύματος. Μετά την αναχώρηση του courier επιστροφές δε γίνονται δεκτές και η ασφάλεια δεν ισχύει. Η επιστροφή βεβαιώνεται με σημείωση στην φορτωτική του courier. Καταρτίζεται πράξη στην οποία περιγράφεται η διαπιστωθείσα κατάσταση του εμπορεύματος και της συσκευασίας του. Εάν αποδεχθείτε την παραλαβή με δική σας ευθύνη και δεν υποβάλετε αξιώσεις παρουσία του courier, επιστροφές δε γίνονται δεκτές.

VII. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η παρούσα σύμβαση λύνεται στις εξής περιπτώσεις:
- με την εκτέλεσή της,
- με αμοιβαία συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών σε γραπτή μορφή,
- σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας οποιουδήποτε συμβαλλομένου να εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις του,
- σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο.

VIII. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΩΝ
Υπαναχώρηση από προϊόν που έχει παραδοθεί
1. Πελάτης που έχει την ιδιότητα του καταναλωτή με την έννοια του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών έχει το δικαίωμα, χωρίς να οφείλει αποζημίωση ή τόκους υπερημερίας και χωρίς αιτιολόγηση, να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης εντός προθεσμία 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων. Εντός της παραπάνω προθεσμίας ο Πελάτης υποχρεούται να διατηρεί τα παραδοθέντα από τον Προμηθευτή προϊόντα, την ποιότητα τους και τη ασφάλειά τους.
2. Εάν ένας Πελάτης που έχει την ιδιότητα του καταναλωτή με την έννοια του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών αρνηθεί να αποδεχθεί τα παραδοθέντα προϊόντα εντός της άνω προθεσμίας πρέπει να ειδοποιήσει την DEGRETS LTD και να επιστρέψει το προϊόν με τις πρωτότυπες ετικέτες του, χωρίς ενδείξεις χρήσης του προϊόντος, χωρίς να είναι φθαρμένο ή μεταχειρισμένο με οποιονδήποτε τρόπο και με τήρηση όλων των υπόλοιπων όρων που προβλέπονται από το άρθρο 55 του Νόμου περί προστασίας του καταναλωτή. Τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος βαρύνουν τον Πελάτη.
3. Δε γίνεται δεκτή η επιστροφή των ακόλουθων προϊόντων:
- Ατομικών παραγγελιών μέσω καταλόγου ταπετσαριών τοίχου και φωτοταπετσαριών κ.α. που δεν είναι στην κανονική λίστα των προϊόντων
- Κολλών ταχείας πήξης για ταπετσαρίες ̇ τα προϊόντα αυτά χρειάζονται ειδικές συνθήκες διατήρησης, σε χώρους με κατάλληλη υγρασία και δεν είναι δυνατό να αποδειχθεί ότι οι καταναλωτές μπορούν να την εξασφαλίσουν.
- Ταπετσαριών των οποίων έχει αφαιρεθεί η εργοστασιακή συσκευασία και η ετικέτα. Χωρίς την εργοστασιακή πλαστική συσκευασία του το προϊόν λερώνεται πολύ γρήγορα, φθείρονται οι άκρες του, δεν μπορεί να αποδειχθεί το μήκος του /μπορεί να έχει κοπεί/, ενώ η ετικέτα του αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του και περιέχει πολύ σημαντικές πληροφορίες.
- Φωτοταπετσαριών με σκισμένη ταινία στα καπάκια του κιβώτιου. Τα προϊόντα αυτά έχουν πολύ ευπαθή χαρακτήρα, σε ένα μόνο άνοιγμα προκειμένου να εξεταστούν, η πιθανότητα να τσαλακωθούν ή να καταστραφούν είναι πολύ μεγάλη.
- Προσοχή! Επιστροφή ήδη επικολλημένων ταπετσαριών και φωτοταπετσαριών, καθώς και επικολλημένων μερών τους δεν γίνονται δεκτές!
4. Μετά την παραλαβή του εμπορεύματος που έχει επιστραφεί και τον έλεγχό του, ο Προμηθευτής επιστρέφει στον Πελάτη το καταβληθέν από αυτόν ποσό /πλην των εξόδων επιστροφής/ μέσα σε 30 μέρες το αργότερο από την ημερομηνία την οποία ο Πελάτης έχει ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης του από τη συναφθείσα σύμβαση. Κάθε Πελάτης μπορεί να επωφεληθεί το δικαίωμα αντικατάστασης του προϊόντος του με άλλο προϊόν κατ’ επιλογή του.
5. Εάν ο Πελάτης επιθυμεί να του επιστραφεί το ποσό που κατέβαλε για τα προϊόντα, το ίδιο θα επιστραφεί με τους εξής τρόπους:
- για τα προϊόντα που καταβάλλονται με αντικαταβολή, το ποσό θα επιστραφεί με μεταφορά σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό.

Επιστροφές
1.Ο πελάτης έχει δικαίωμα επιστροφής σε κάθε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης των προϊόντων με τα συμφωνηθέντα.
- ταπετσαρίες με ορατά εργοστασιακά ελαττώματα όπως λεκέδες από λάδι, τσακίσματα, διακοσμητικά τμήματα που δεν έχουν χρωματιστεί ή συμπληρωθεί καλά. Γίνονται δεκτές κομμένες ταπετσαρίες μέχρι ένα ρολό και μόνο ρολά που δεν έχουν κολληθεί. Δεν έχει κανένα νόημα να επικολληθούν στον τοίχο ελαττωματικές ταινίες ταπετσαρίας και στη συνέχεια να φανεί το ελάττωμα ή να κοπούν πάνω από ένα ρολό και τότε να διαπιστωθεί ελάττωμα. 
- φωτοταπετσαρίες με δύο όμοια μέρη/φύλλα/.
2. Με τη δήλωση επιστροφής προϊόντος ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο που αντιστοιχεί στο συμβατικό, μείωση της τιμής ή δωρεάν επανόθωση/επισκευή.
3. Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να κάνει επιστροφή εφόσον τα ελαττώματα δεν οφείλονται σε  ακατάλληλη συμπεριφορά του και εφόσον δεν υπάρχουν φθορές του εμπορεύματος  που προκλήθηκαν από κακή χρήση του.
4. Με τη δήλωση της επιστροφής ο Πελάτης υποχρεωτικά προσκομίζει και τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η αξίωση: απόδειξη ή τιμολόγιο, πρακτικά, πράξεις ή άλλα έγγραφα που διαπιστώνουν την έλλειψη συμμόρφωσης του προϊόντος η της υπηρεσίας με τα συμβατικά ̇ άλλα έγγραφα που διαπιστώνουν τη βασιμότητα και το μέγεθος της απαίτησης.
5. Ο Πελάτης που έχει την ιδιότητα καταναλωτή με την έννοια του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών μπορεί να υποβάλει αξιώσεις μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στον Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών. Για τον Πελάτη που δεν έχει την ιδιότητα καταναλωτή ισχύουν οι προθεσμίες που ορίζονται από τον Νόμο περί υποχρεώσεων και συμβάσεων.
6. Τα μεταφορικά έξοδα σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος βαρύνουν την  DEGRETS LTD.

IX. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
1.  Ο Προμηθευτής λαμβάνει μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη σύμφωνα με τον Νόμο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
2. Για λόγους ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη ο Προμηθευτής θα στέλνει τα δεδομένα μόνο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει  ο Πελάτης κατά την καταχώριση της παραγγελίας.
Χ. ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Όλα είναι καλά αν αλλάξετε γνώμη.
Αν δεν είστε εντελώς ικανοποιημένοι με την αγορά σας, μπορείτε πάντα να επιστρέψετε τα προϊόντα. Εάν τα προϊόντα έχουν υποστεί ζημιά, είναι χωρίς την συσκευασία τους ή χρησιμοποιημένα, η αξίωσή Σας δεν θα γίνει δεκτή.
Οποιαδήποτε επιστροφή που δεν συμμορφώνεται με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Εταιρείας, θα απορριφθεί. 
Ο μόνος τρόπος να επιστρέψετε το προϊόν είναι να επικοινωνήσετε με την εταιρεία Κούριερ με την οποία συνεργαζόμαστε, ήτοι SPEEDEX και να στείλετε τα προϊόντα πίσω σε μας καλά συσκευασμένα.
Οι επιστροφές προϊόντων γίνονται εντός 14 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας.
Οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν τα προϊόντα χωρίς να δίνουν εξηγήσεις για τους λόγους επιστροφής.
Οι πελάτες θα πρέπει να πληρώσουν το κόστος του Κούριερ για την επιστροφή της αποστολής τους.

Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στη διεύθυνση:
Bulgaria, Popovo 7800
Region Targovishte 
office Speedy, Degrets LTD
Mobile:+359886743363

XI. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
1. Η DEGRETS LTD επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί μονομερώς και οποτεδήποτε τον διαδικτυακό τόπο του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ http://degrets.gr/, καθώς και τους παρόντες Γενικούς Όρους χρήσης του με ενημέρωση του παρόντος εγγράφου και μετά από την τροποποίηση θα ενημερωθεί η ημερομηνία δημοσίευσης.
 2. Υποχρέωση του Πελάτη είναι να λάβει γνώση των ισχυόντων όρων χρήσης του ιστοτόπου και των ισχυόντων Γενικών Όρων διότι είναι δεσμευτικές για αυτόν.  
3. Οι τροποποιήσεις των Γενικών Όρων δεν επηρεάζουν τις σχέσεις μεταξύ του Πελάτη και της  DEGRETS LTD που απορρέουν από συμβάσεις που έχουν νόμιμα συναφθεί πριν από τις τροποποιήσεις των Γενικών Όρων.
XII. ΕΥΘΥΝΗ
1. Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται σε περιπτώσεις επέλευσης ανωτέρας βίας, απρόβλεπτων γεγονότων, προβλημάτων διαδικτύου, τεχνικών ή άλλων αντικειμενικών λόγων, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων των αρμόδιων δημοσίων αρχών. 
2. Ο Προμηθευτής δεν φέρει καμία ευθύνη αν ο Πελάτης δεν έχει διαβάσει τους παρόντες Γενικούς Όρους.
XIII. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ
1. Τα χρώματα των προϊόντων που παρουσιάζονται στον ιστότοπο http://degrets.gr/ εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις της οθόνης σας.
2. Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε αυτό προστατεύονται από τον Νόμο περί διανοητικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων. Όλα τα κείμενα, γραφικά υλικά και βίντεο που δημοσεύονται στο διαδικτυακό τόπο αποτελούν ιδιοκτησία της DEGRETS LTD, εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά. Η χρήση οποιωνδήποτε υλικών που έχουν δημοσιευθεί στον ιστότοπο απαγορεύεται ρητά. Στους παραβάτες θα επιβληθούν ποινικές κυρώσεις με όλη την αυστηρότητα του νόμου.
3. Οι παρόντες γενικοί όροι αρχίζουν να ισχύουν για όλους από την 01/08/2015.