Πολιτική προστασίας

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Άρθρο 1. (1) Ο Προμηθευτής προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών που του γνωστοποιήθηκαν κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής παραγγελίας αγοράς. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με τις ρήτρες των παρόντων Γενικών Όρων, ο Προμηθευτής μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών μόνο για τους σκοπούς που προβλέπονται από τη σύμβαση – παραλαβή και εκτέλεση παραγγελιών και επικοινωνία με τους Χρήστες σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα σχετικά με την παραγγελία. Ο Προμηθευτής διασφαλίζει ότι τα εν λόγω δεδομένα δεν θα διατεθούν υπό οποιαδήποτε μορφή σε τρίτους και ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πλην των ως άνω περιγραφόμενων, εκτός αν έχει τη ρητή γραπτή συναίνεση του Χρήστη ή εφόσον τα δεδομένα ζητούνται από αρμόδιο κρατικό όργανο, στα πλαίσια των εκ του νόμου εξουσιών του.


(2) Ο Προμηθευτής λαμβάνει μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη σύμφωνα με τον Νόμο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
(3) Για λόγους ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών, ο Προμηθευτής θα στείλει τα δεδομένα μόνο σε ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχουν υποδείξει οι Χρήστες τη στιγμή ολοκλήρωσης της παραγγελίας.


(4) Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα στην τελική συσκευή επικοινωνίας του Χρήστη, εφόσον ο τελευταίος δεν εκφράσει τη ρητή διαφωνία του μ’ αυτό. Η διαφωνία του Χρήστη μπορεί να εκφραστεί ανά πάσα στιγμή.


(5) Ο Χρήστης ή ο Καταναλωτής συμφωνεί ότι ο Προμηθευτής έχει δικαίωμα να αποστέλλει οποτεδήποτε ηλεκτρονικά μηνύματα στον Χρήστη, συμπεριλαμβανομένου και ενημερωτικού δελτίου ή προσφορές αγοράς εμπορευμάτων, εφόσον ο τελευταίος δεν εκφράσει τη ρητή διαφωνία του μ’ αυτό.


(6) Ο Χρήστης συμφωνεί ότι ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να συλλέγει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται δεδομένα για τη συμπεριφορά του Χρήστη κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος του Προμηθευτή.